Marjan Prevodnik

Sicer sem si zamislil prispevek na vašo temo ”LIKOVNO – VIZUALNO” kot aplikacijo obeh konceptov na aktualne likovno pedagoške paradigme v svetu in pri nas. Le te, če sicer omenim le dve ključni za temo revije, zrcalita koncepta LIKOVNO – VIZUALNO v šolskem prostoru vsepovsod. Likovno, temelječe na osnovah formalnega likovnega jezika, obravnavam kot obstoječo likovno-pedagoško paradigmo v Sloveniji, vizualno pa kot marsikje v svetu pojavljeno paradigmo z imenom vizualna kultura (visual culture), torej tudi s predmetom vizualna kultura. Slednjega pri nas v splošnoizobraževalnih šolah skoraj ni. V Sloveniji je malo ali skoraj nič likovnih pedagogov ki bi o tem pisali, oziramo bi to razvijali za potrebe uvajanja v šole preko učnih načrtov …